Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Hoewel 4Fusion vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling, alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie, kan 4Fusion niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist, compleet en bijgewerkt is. De betreffende informatie wordt derhalve verstrekt ‘in de huidige staat‘ en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gebruikt. Hoewel 4Fusion tevens in het kader van de beveiliging van de website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven. Tevens wordt geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

In geen geval is 4Fusion aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van de website.

Op de website zijn onderdelen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht, databankrechten en merkrechten) van 4Fusion rusten. 4Fusion behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. De naam 4Fusion is een beschermde handelsnaam, waarbij deze naam tevens als merk is geregistreerd. Mede in het licht hiervan gelden de volgende regels voor gebruik van de Website:

  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Fusion niet toegestaan om het merk- of handelsnaam van 4Fsuion te (laten) gebruiken;
  • (delen van) de inhoud van de website mag (mogen) slechts voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik in ongewijzigde vorm worden gekopieerd of gedistribueerd. Ieder ander gebruik waaronder distribueren, kopiëren, wijzigen, openbaar maken en verzenden van (delen van) de website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Fusion;
  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Fusion niet toegestaan om een verwijzing of verbinding (een zogenaamde ‘hyperlink’) naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internet sites of bronnen die zich buiten het domein van 4Fusion bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die websites aangegeven afwijkende voorwaarden. 4Fusion is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina’s, waaronder mede eventueel op deze sites (als download) aangeboden software.