Privacybeleid

Dit document is bijgewerkt op 10 februari 2022

 

 

Stichting 4Fusion,
gevestigd aan:
Wold 11-8
Lelystad,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Inhoud en doel van het document

In dit document staat beschreven hoe 4Fusion omgaat met de persoonlijke gegevens van de deelnemers die zij begeleidt. Doel van dit document is het informeren van betrokken over:

 • De reden waarom 4Fusion persoonlijke gegevens verwerkt;
 • De gegevens die 4Fusion verwerkt;
 • Wie toegang hebben tot deze informatie;
 • De rechten van degene van wie de gegevens worden verwerkt.

 

Persoonlijk dossier

4Fusion begeleidt jongeren die uitgevallen zijn uit het onderwijs, dreigen uit te vallen uit het onderwijs of anderszins een steuntje in de rug nodig hebben. Daarvoor sluit de deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemer een overeenkomst met een van onze hoofdaannemers. Vanuit onze hoofdaannemers komen de deelnemers bij ons. Om de overeenkomst en gestelde doelen goed te kunnen uitvoeren en om ons te kunnen houden aan de wettelijke regels zijn verschillende gegevens nodig van de deelnemers.

Van elke deelnemer wordt daarom een persoonlijk dossier aangelegd. Hierin staan alleen noodzakelijke gegevens. Dit betreft NAW-gegevens, geboortedatum, correspondentieadres, mailadres, BSN-nummer en in bijzondere gevallen informatie over gezondheid of medicijngebruik. Deze informatie wordt alleen verzameld met als doel het bieden van begeleiding van deelnemers en het kunnen factureren van geleverde begeleiding aan onze hoofdaannemers of opdrachtgevers.

Tot dit dossier hebben toegang:

 • De deelnemer zelf (op aanvraag);
 • De wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer (op aanvraag);
 • Personen die hiervoor schriftelijk toestemming hebben gekregen van de deelnemer of de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer (op aanvraag);
 • De operationeel verantwoordelijke Amber Jong en degenen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van de deelnemer;
 • Personen die door het bestuur van 4Fusion zijn aangesteld voor het administreren en verwerken van de financiën van 4Fusion.

Personeel heeft een geheimhoudingsplicht ten aan zien van alle aan 4Fusion verstrekte persoonsgegevens. Vrijwilligers en stagiaires hebben geen toegang tot dossiers.

 

Toegang tot en bewerken van het persoonlijk dossier

Bij 4Fusion worden de persoonlijke gegevens van de medewerkers digitaal bewaard op een beveiligde computer van mw. Amber Jong en op papier bewaard in een afsluitbare kast. De persoonlijke dossiers zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van 4Fusion die daarvoor geautoriseerd zijn. Het betreft hier:

 • De operationeel verantwoordelijke mw. Amber Jong en degene die direct betrokken zijn bij de begeleiding op de tuin, in uitzonderlijke gevallen ook stagiaires of vrijwilligers;
 • Personen die door het bestuur van 4Fusion zijn aangesteld voor het administreren en verwerken van de financiën.

Deze personen mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en er nieuwe gegevens aan toevoegen.

Stagiaires en vrijwilligers hebben geen toegang tot het dossier van een deelnemer, tenzij dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden die zij uitvoeren op de tuin. Hiervoor wordt, als dit aan de orde is, eerst toestemming gevraagd aan de deelnemer. 

Informatie opvragen en/of verstrekking aan derden

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer. Uitzondering hierop vormen personen die vanuit de wet recht hebben op inzage van de gegevens. 4Fusion neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen.

 

Recht op inzage en correctie van persoonsgegevens

 De deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op inzage en correctie van gegevens in het persoonlijke dossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de operationeel verantwoordelijke mw. Amber Jong die de toegang zal verlenen.

De deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger kan verzoeken om verbetering of aanvulling van op de cliënt betrekking hebbende gegevens, indien deze onjuist, onvolledig zijn of net ter zake doende.

 

Recht op verwijdering en ‘het recht om vergeten te worden’

De deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger heeft (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs) het recht op verwijdering van gegevens in het dossier, indien deze gegevens niet vallen onder de bewaarplicht én:

 • Feitelijk onjuist zijn;
 • In strijd zijn met een wettelijk voorschrift;
 • Het doel van de registratie niet langer aan de orde is (indien iemand geen zorg meer ontvangt)

De bewaarplicht verschilt per wet waar de deelnemer onder valt:

 • WMO 7 jaar
 • Onderwijswet 5 jaar
 • Jeugdwet 20 jaar

De deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger ontvangt een schriftelijke bevestiging van het verzoek en de daadwerkelijke verwijdering of besluit hieromtrent.

 

Recht op een kopie van en/of overdracht van het persoonlijke dossier

Indien de deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger dit wenst wordt (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs) een kopie van het persoonlijke dossier van de deelnemer verstrekt. Op verzoek van de deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger kan dit kopie ook aan een derde partij worden verstrekt.

 

Klacht over verwerking van persoonsgegevens

Bij klachten over de wijze van verwerking van persoonsgegevens kan er contact op worden genomen met de operationeel verantwoordelijk mw. Amber Jong. Mocht er niet gezamenlijk uitgekomen kunnen worden dan kan de klachtenprocedure gevolgd worden.

Contactgegevens:
www.4fusion.nl

Wold 11-8
8225 AA Lelystad

06 22 72 76 38
A. Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting 4Fusion

Zij is te bereiken via ons contactformulier