Privacybeleid

 Dit document is bijgewerkt op 7 juni 2021

Stichting 4Fusion,
gevestigd aan:
Wold 11-8
Lelystad,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.4fusion.nl

Wold 11-8
8225 AA Lelystad

0628232878
A. Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting 4Fusion

Zij is te bereiken via ons contactformulier

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stichting 4Fusion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken

Stichting 4Fusion kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van deelnemers verwerken met als doel het verbeteren van de begeleiding:

 • gezondheid / medicijngebruik
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservice nummer (BSN)

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze
informatie.

 

Stichting 4Fusion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor communicatie met onze opdrachtgevers in het kader van begeleiding van deelnemers
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en te kunnen factureren
 • Stichting 4Fusion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Stichting 4Fusion neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 Stichting 4Fusion gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Er zijn geen computerprogramma’s waar deze gegevens in worden verwerkt.
Gegevens worden beveiligd opgeslagen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stichting 4Fusion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke
bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens die we hebben ontvangen .

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting 4Fusion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting 4Fusion blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting
4Fusion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting 4Fusion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stichting 4Fusion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door middel ons contactformulier